Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Stacja Opieki Caritas w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej informuje, iż w okresie lipiec – grudzień 2016r. realizować będzie zadanie poprzez organizację 5 kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wsparcia działań wolontarystycznych Stacji Opieki Caritas oraz podniesienie jakości usług opiekuńczych umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, a w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności (60+), poprzez organizację kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych dla 50 osób z terenu województwa lubuskiego.

Kursy składać się będą z części teoretycznej i ćwiczeniowej – łącznie 55 h szkoleniowych oraz 30 h praktyk w domu osoby starszej (idea wolontariatu). Efektem końcowym projektu będzie zwiększenie wiedzy uczestników m.in. w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, prawnych i socjalnych aspektów opieki, opieki paliatywnej, idei wolontariatu, animacji czasu wolnego osób starszych czy towarzyszeniu w chorobie i umieraniu. Uczestnicy kursów zostaną przygotowani do pracy z osobami chorymi, zniedołężniałymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa lubuskiego:

– miasto i powiat Gorzów Wlkp. – 10 osób,
– miasto i powiat Międzyrzecz – 10 osób,
– miasto i powiat Zielona Góra – 10 osób,
– miasto i powiat Nowa Sól – 10 osób,
– miasto i powiat Żary – 10 osób.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

– ukończone 18 lat,
– bycie mieszkańcem w/w miast lub powiatów,
– akces zajmowania się osobami zależnymi na zasadach wolontariatu (umowa wolontariacka),
– złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami,
– akceptacja regulaminu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: soc@caritas.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr 600 987 748. O zakwalifikowaniu beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie kursu oświadczeń, list obecności i innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Kursu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 pod nr tel. 600 987 748 lub drogą mail soc@caritas.pl