ABC CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli

W związku z realizacją działań doskonalących w ramach metody CAF, zatwierdzonych przez Starostę Nowosolskiego- panią Iwonę Brzozowską, zakończono pracę związane:

  • Z realizacją Działania Doskonalącego „A” pt. „Opracowanie misji, wizji i systemów wartości”.

Misją Starostwa Powiatowego w Nowej Soli jest zaspokajanie aspiracji pracowników i potrzeb wspólnoty samorządowej Powiatu Nowosolskiego poprzez aktywne zarządzanie działalnością administracji publicznej opartej na ciągłej samoocenie i doskonaleniu się.

Wizja Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, to organizacja ucząca się celem realizacji misji i celów z niej wynikających z naczelnym hasłem: „Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Urząd zaufania społecznego”.

Stąd nadrzędnym celem Polityką Zarządzania Starostwa Powiatowego jest ciągłe doskonalenie w następujących obszarach:

  1. Wyznaczanie celów ukierunkowanych na efektywne i skuteczne dążenie do realizacji zadań związanych z równoważonym rozwojem obszaru Powiatu Nowosolskiego,
  2. Zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami a klientami w zakresie przyjaznej ich obsługi (realizacji zadań).
  3. Zwiększanie dostępności Urzędu poprzez rozwijanie świadczonych usług cyfrowo,
  4. Dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat do rynku pracy i antycypacja nowych technologii i ich implementacja do nauczania,
  5. Promocji zdrowia oraz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  6. Podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych,
  7. Efektywne i transparentne zarządzanie i gospodarowanie mieniem Powiatu,

Pracownicy Starostwa Powiatowego są świadomi celów działalności na rzecz wspólnoty samorządowej Powiatu. Indywidualnie są odpowiedzialni za jakość pracy na swoich stanowiskach. Uznając przyjęty system kontroli zarządczej i samooceny CAF za nowoczesne narzędzie zarządzania, deklarując w ten sposób osobiste  zaangażowanie w efektywną realizację Misji Starostwa oraz zarządzania opartego na TQM.

  • Z realizacją Działania doskonalącego „B” pt. „Przegląd, opracowanie i wdrożenie struktury organizacyjnej dla lepszego monitorowania wiedzy w Starostwie”. Wyniki prac Zespołu CAF zostały uwzględnione przy wprowadzaniu nowego Regulaminu Organizacyjnego (Uchwała Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku).
  • Trzecim projektem Zespołu CAF jest działanie doskonalące „C” pt. „Przegląd i rozwinięcie wewnętrznych kanałów informacyjnych”. Termin zakończenia działań w tym zakresie to wiosna 2022 roku. Dłuższy termin związany jest z równoległymi pracami prowadzonymi w referacie cyfryzacji dotyczącymi cyfryzacji obiegu dokumentów.