Aktualizacja baz danych – Przemoc domowa – Gdzie szukać pomocy?

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 dokonano aktualizacji baz danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej.

Poniżej znajdują się linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które na terenie województwa lubuskiego udzielają pomocy na rzecz ww. klientów:

 

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego.
2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego.
3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doznających przemocy domowej.
5. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
6. Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.
7. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
8. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego.
9. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.
10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.
11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi
na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka.