Zmiany w Powiecie

Sylwia Wojtasik odwołana z funkcji Członka Zarządu Powiatu NowosolskiegoSylwia Wojtasik odwołana z funkcji Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni na LIX Sesji Rady Powiatu.

Sylwia Wojtasik złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego, głosowanie w tej sprawie odbyło się w czwartek 15 czerwca 2023.

Jako Członek Zarządu była odpowiedzialna za sprawy społeczne m. in. działanie Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie oraz szkół ponadpodstawowych i nowosolskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Jarosław SuskiOstatnia sesja przyniosła również zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. Z funkcji odwołano Jarosława Suskiego (Klub Radnych Jacka Milewskiego) w głosowaniu tajnym za odwołaniem było 11 radnych, 10 przeciw. Rolę tę pełni teraz Andrzej Ziarek (KW PSL), którego kandydaturę poparło 11 radnych. 

Doszło także do odwołania wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Deli (Klub Radnych Jacka Milewskiego) W głosowaniu tajnym za odwołaniem było 11 radnych, 8 przeciw. Również w głosowaniu tajnym 11 radnych zdecydowało, że funkcję tę będzie pełnił Krzysztof Galerczyk (KW PIS).

Na końcu radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Głosowanie podczas sesjiStarosta Iwona Brzozowska jako przewodnicząca Zarządu rozpoczęła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Nowosolskiego za rok 2022. – Obowiązkiem Zarządu  było stawianie czoła różnorodnym wyzwaniom w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i szukanie sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów, aby zadania te w pełni zrealizować – mówiła Starosta Iwona Brzozowska.

Przy 7 głosach za (Iwona Brzozowska, Romuald Fedorczak, Jarosław Intek, Marcin Kula, Jarosław Suski, Waldemar Wrześniak i Andrzej Żuberek – wszyscy Klub Radnych Jacka Milewskiego), 10 przeciw (Przemysław Ficner – KW PIS, Krzysztof Galerczyk – KW PIS, Łukasz Kempa – KW PIS, Zenobia Kubicka – KW PIS, Zygmunt Muszyński – KW PSL, Mariusz Stokłosa – Klub Radnych PO, Alina Śmigiel – KW PIS, Andrzej Ziarek – KW PSL, Grzegorz Zwarycz – KW PSL i Paweł Zwolski – Klub Radnych PO) oraz 2 wstrzymujących (Sylwia Wojtasik i Bogumiła Gramza – obecnie Klub Radnych PO) Zarząd nie otrzymał wotum zaufania.

Informacje dotyczące finansów za 2022 rok przedstawił Skarbnik Emil ChwiałkowskiSkarbnik Emil Chwiałkowski przedstawił również informacje na temat realizacji budżetu za 2022 rok oraz opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zrealizowany w ubiegłym roku budżet otrzymał również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Rada przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Za przyjęciem uchwały było 10 radnych (Iwona Brzozowska, Andrzej Dela, Romuald Fedorczak, Jarosław Intek, Zenobia Kubicka, Marcin Kula, Andrzej Staroszczuk, Jarosław Suski, Waldemar Wrześniak i Andrzej Żuberek), 11 wstrzymało się od głosu (Przemysław Ficner, Krzysztof Galerczyk, Bogumiła Gramza, Łukasz Kempa, Zygmunt Muszyński, Mariusz Stokłosa, Alina Śmigiel, Andrzej Ziarek, Sylwia Wojtasik, Grzegorz Zwarycz i Paweł Zwolski)

Mimo przyjęcia uchwały dotyczącej finansów, Zarząd nie otrzymał absolutorium za realizację budżetu. W głosowaniu 10 radnych było przeciw (Przemysław Ficner, Krzysztof Galerczyk, Zenobia Kubicka, Łukasz Kempa, Zygmunt Muszyński, Mariusz Stokłosa, Alina Śmigiel, Andrzej Ziarek, Grzegorz Zwarycz i Paweł Zwolski), 9 głosów oddano za (Iwona Brzozowska, Andrzej Dela, Romuald Fedorczak, Jarosław Intek, Marcin Kula, Andrzej Staroszczuk, Jarosław Suski, Waldemar Wrześniak i Andrzej Żuberek),  od głosu wstrzymały się 2 radne (Sylwia Wojtasik i Bogumiła Gramza).