Zmiana terminu XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego

   Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego informuję o zmianie terminu XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVIII sesję Rady Powiatu zwołuję na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej wyboru Wicestarosty Nowosolskiego.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2016r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Nowosolskiego – numer druku – 0520/1/2016/R;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli i szkołom w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli, rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli oraz włączenia szkół i placówki z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/16/2016/R;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli – numer druku – 0520/17/2016/R;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – numer druku – 0520/18/2016/R;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – numer druku – 0520/19/2016/R;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd – numer druku – 0520/4/2016/R;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienie służebności drogowej – numer druku – 0520/5/2016/R;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – numer druku – 0520/6/2016/R;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowosolski kredytu długoterminowego – numer druku -0520/13/2016/R;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego w roku 2017, w celu realizacji zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000-14+600” – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej – numer druku – 0520/14/2016/R;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku – 0520/7/2016/R;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku – 0520/12/2016/R;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku – 0520/11/2016/R;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku – 0520/9/2016/R;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku -0520/8/2016/R;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 – numer druku – 0520/15/2016/R.
 20. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2016:- Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy;- Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;- Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.
 21. Przedstawienie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2016.
 22. Informacje i sprawozdania dotyczące realizacji planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego za rok 2015:
  a) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  b) informacja Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy;
  c) sprawozdanie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
  d) sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.
 23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Sprawy różne
 26. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski