Zgodna sesja Rady Powiatu

Na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbyła się 23 listopada br., radni byli bardzo zgodni. Wszystkie uchwały podjęto 21 głosami przy żadnym głosie sprzeciwu. A dotyczyły one m.in. zmiany budżetowej na rok 2017, udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego, ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów, czy „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 ” oraz zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego. Zmiany budżetowe dotyczą przede wszystkim zmian dochodów na wniosek poszczególnych placówek, tj. LO w Nowej Soli, DPS w Kożuchowie, CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ZSP nr 5 w Kożuchowie, ZSP nr 4 w Nowej Soli, PUP w Nowej Soli, SOSW w Nowej Soli i COPOW. Z kolei pomoc finansowana dotyczyła przyznania dotacji celowej na dofinansowanie działalności bibliotek gminnych w gminach: Nowe Miasteczko, Kolsko, Kożuchów, Bytom Odrzański. Każda z bibliotek otrzymała po 1000 zł na działalność w zakresie dostępu do Platformy Ogólnopolskiej Sieciowej Biblioteki Internetowej dla czytelników w Powiecie Nowosolskim. – Zmiany nie zachwiały równowagi budżetowej, która mówi że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki – tłumaczyła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla. Radni uchwalili wysokość opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywania pojazdu oraz koszty związane z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu. Warto zaznaczyć, że w 2017 roku znacznie spadła liczba usuwanych pojazdów. Podczas trzech kwartałów br. usunięto 77 pojazdów, natomiast w tym samym okresie 2016 roku – 150 pojazdów.
Uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Program był tworzony we współpracy z organizacjami, przy określaniu zadań priorytetowych na rok 2018 uwzględnione zostały wyniki ankiet przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych w lipcu i sierpniu br. – mówiła Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa. Od 30 września do 13 października zostały przeprowadzone również konsultacje projektu tego programu. Zmiana Statutu Powiatu polegała natomiast na tym, że z jednostek oświatowych Starostwa został wykreślony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli.