ZARZĄDZENIE Nr 60/2015

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015
STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
z dnia  28 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia badania stopnia postrzegania i satysfakcji z pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zlecam przeprowadzenie badania stopnia  postrzegania i satysfakcji z pracy pracowników w celu  doskonalenia sposobu zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawy jakości pracy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

§ 2.1. Dla przeprowadzenia badania, o którym mowa w §1 wprowadzam „Ankietę badania stopnia postrzegania i satysfakcji z pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Badanie przeprowadza się z zachowaniem pełnej anonimowości respondentów.

§ 3. Pracownicy po wypełnieniu  ankiety dokonują  jej  zwrotu  w  terminie do                   26 października 2015 r. poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na II piętrze Starostwa.

§ 4.1. Powołuje zespół do przeprowadzenia badania, podliczenia i analizy wyników, w następującym składzie:

1)      Magdalena Krakowska – Jagasek    – Przewodnicząca

2)      Krystyna Napierała                            – Członek

3)      Marek Szymczyk                                – Członek

2. Zakres zadań zespołu określa Zarządzenie Nr 58/2015 Starosty Nowosolskiego z dnia 23 września 2015 r.

§ 5.1. W terminie do 09 listopada 2015 r. zespół, o którym mowa w § 4 przekaże Staroście wyniki i wnioski wypływające z analizy ankiet oraz zgłosi propozycje działań doskonalących.

§ 6. Przedstawienie pracownikom Starostwa przez  Pełnomocnika ds. Caf wyników badania  i planu doskonalenia nastąpi w terminie do 16 listopada 2015 r.

§ 7. Zobowiązuję  kierowników  jednostek  organizacyjnych  starostwa  oraz   zespół do rozpowszechnienia informacji o przeprowadzanym badaniu i dostępie do arkusza ankiety.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosolski
/-/Waldemar Wrześniak

[attachments template=small-list include=”1357″]