ZARZĄDZENIE NR 49/2015

ZARZĄDZENIE NR 49/2015
STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Zgodnie z Umową Nr 22/15/MSAP zawartą w dniu 02.03.2015 r. pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Starostwem Powiatowym w Nowej Soli, które zadeklarowało chęć udziału w zadaniu pn. „PRZEGLĄD STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (CAF/PRI) W JST” w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu samooceny według metody CAF – w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli powołuję Samorządowy Zespół ds. CAF.

§ 2. W skład Samorządowego Zespołu ds. CAF wchodzą:
Koordynator ds. CAF Wiesław Piec – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Członkowie Zespołu:
Marek Szymczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Krystyna Napierała – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
Magdalena Krakowska– Jagasek – Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
Marek Skrzypczak – Główny Specjalista w Referacie Zarzadzania Kryzysowego
Sylwia Wojtasik – Główny Specjalista, Kontroler Wewnętrzny

§ 3. Do zadań członków Samorządowego Zespołu ds. CAF należy w szczególności:
1. Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu;
2. Udział w szkoleniu przygotowawczym do samooceny;
3. Przeprowadzenie indywidualnej samooceny w ramach podziału pracy dla poszczególnych członków Zespołu poprzez:
a) zbieranie dowodów,
b) wskazywanie mocnych stron ,
c) wskazywanie obszarów do poprawy,
d) ocena poszczególnych podkryteriów,
e) sporządzanie zestawień zbiorczych;
4. Udział w warsztatach samooceny – w tym wspomaganie procesu osiągania konsensusu w zakresie mocnych stron, obszarów do poprawy oraz oceny poszczególnych podkryteriów;
5. Udział w sporządzeniu sprawozdania z wyników samooceny;
6. Udział w warsztatach planowania działań doskonalących;
7. Udział w tworzeniu planu działań doskonalących;
8. Realizacja innych zadań określonych przez Koordynatora ds. CAF.

§ 4. Do zadań Koordynatora ds. CAF należy w szczególności:
1. Koordynowanie prac Zespołu ds. Samooceny;
2. Przygotowanie końcowej wersji sprawozdania z wyników samooceny ;
3. Bieżąca współpraca z Ekspertem ds. CAF przydzielonym do JST w ramach Projektu;
4. Współpraca z Partnerem oraz Liderem Projektu;
5. Przygotowanie projektu Planu Doskonalenia na podstawie wyników samooceny oraz warsztatów planowania działań doskonalących;
6. Koordynacja i monitorowanie realizacji działań doskonalących zatwierdzonych do realizacji przez Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

§ 5. W celu upowszechnienia informacji o projekcie samooceny CAF wprowadza się plan komunikacji – będący załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa do zapoznania z treścią zarządzenia podległych im pracowników oraz współpracy z Koordynatorem ds. CAF w zakresie realizacji procesu samooceny, wykonania planu komunikacji oraz realizacji działań doskonalących.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. CAF.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosolski

/-/Waldemar Wrześniak