Zarząd Powiatu Nowosolskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz raport o stanie Powiatu. Na tej podstawie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu. Absolutoryjna sesja Powiatu Nowosolskiego odbyła się w piątek 31 maja.

   Podczas piątkowej sesji radni mieli za zadanie ocenić pracę Zarządu związaną z wykonaniem budżetu za rok 2018. Po raz pierwszy w historii radni głosowali nad przyznaniem Staroście i Zarządowi wotum zaufania. Nowością było również przedstawienie raportu o stanie Powiatu Nowosolskiego oraz debata nad tym dokumentem.

Rekomendacja Starosty

Liczący blisko 60 strony dokument przybliżyła zebranym Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska. Starosta podkreśliła jednocześnie, że zarząd w nowym składzie rozpoczął pracę w listopadzie ubiegłego roku, w związku jego wpływ na wykonanie budżetu i stan powiatu był niewielki.

– Gdyby rok 2018 był rokiem kiepskiej pracy poprzedniego Zarządu, moja rola byłaby dziś trudna. Ja jednak mam dziś ogromną przyjemność rekomendować Państwu wotum zaufania dla bardzo dobrej pracy Zarządu, którą w dużej mierze w tej kadencji przyjdzie mi kontynuować. Dlatego z dumą mogę Państwu przedstawić raport o stanie Powiatu Nowosolskiego – samorządu, który rozwija się prężnie i choć ma swoje bolączki i problemy – to jestem przekonana, że większości mieszkańcom żyje się w nim po prostu dobrze – mówiła Starosta Iwona Brzozowska.

Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi wotum zaufania zagłosowało 13 radnych, przeciw byli 3 radni PSL, a 4 radnych PiS wstrzymało się od głosu. (W głosowaniu nie brał udziału nieobecny na sesji Przemysław Ficner, radny Klubu PiS i wicestarosta poprzedniej kadencji.)

Finanse pod kontrolą

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla.

Budżet za 2018 roku zamknął się kwotą 87 763 348 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków kwota ta wyniosła 87 960 590 zł. Rok zakończył się deficytem w wysokości  197 242,28 zł przy planowanym deficycie 4 830 373,96 zł. W ubiegłym roku dochód budżetowy wyniósł ponad 91% planowanych dochodów rocznych, natomiast wydatki zrealizowano w 87%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinie RIO.

16 radnych za głosowało „za” przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Na tej podstawie radni głosowali nad przyznaniem absolutorium dla Zarządu. „Za” zagłosowało 13 radnych, radni PiS wstrzymali się od głosu, z kolei członkowie Klubu Radnych PSL zagłosowali „przeciw”.

Efekt dobrej współpracy

Radni oraz zaproszeni goście gratulowali Członkom Zarządu pozytywnego wyniku głosowania. Gratulacje przyjęła nie tylko Starosta Iwona Brzozowska, ale również Wicestarosta Waldemar Wrześniak, który w poprzedniej kadencji przewodniczył pracy Zarządu. Zasłużone słowa uznania otrzymała również Skarbnik Powiatu Ewa Matyla.

Podczas sesji Starosta Iwona Brzozowska dziękowała wszystkim współpracownikom.

– Na dobry bilans zamknięcia w roku 2018 składa się dobra współpraca z Radą Powiatu, rzetelna praca pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych, a także wysiłek kolejnych Rad i Zarządów na przestrzeni lat minionych. Korzystając z okazji pragnę również podziękować wszystkim kierownikom i pracownikom Starostwa oraz podległych jednostek organizacyjnych za codzienną rzetelną pracę, która wpływa na dobre postrzeganie Powiatu na zewnątrz – podkreślała w swoim wystąpieniu Starosta Nowosolski. – Wierzę, że przez następne lata ja – jako Starosta, obecny Zarząd wraz z Radą Powiatu w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu równie dobrze służyć będziemy mieszkańcom gmin tworzących nasz powiat – dodaje Starosta Iwona Brzozowska.