ZAKRES OBOWIĄZKÓW POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 1. uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku;
 2. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;
 3. wydawanie pozwoleń na:
  – prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
  – wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
  – prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru,
  – prowadzenie badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru,
  – dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
  – zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
  – umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
  –  podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz sporządzanie protokołu kontroli oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej;
 5. wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
 6. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
 7. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów i w obszarach zabytkowych;
 8. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i pobieranie opłat z tego tytułu;