Z PFRON dojedziesz na szczepienia

Zarząd Powiatu Nowosolskiego informuje, że mikrobusy i autobusy przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych, zakupione ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” oraz w związku z utworzeniem Związku Aktywności Zawodowej mogą być wykorzystywane do transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID-19. Osobom, które będą korzystały z takiej możliwości, mogą towarzyszyć opiekunowie czy osoby wspierające.

PFRON logoSzczepienie jest elementem warunkującym płynną realizację celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych, wpisując się tym samym w podstawowe cele działań wspieranych środkami PFRON. Wskazany sposób wykorzystania ww. pojazdów jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jednocześnie Lubuski Oddział funduszu informuje, że w celu zapewnienia możliwości skorzystania z samochodów zakupionych ze środków PFRON innym osobom, które z uwagi na stan zdrowia lub inne okoliczności wymagają pomocy w dotarciu do punktu szczepień PFRON zwrócił się do odpowiednich organów z prośbą o skorzystanie przez wojewodów z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tak aby jak największa liczba osób uzyskała wsparcie w dotarciu na szczepienie.