XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 listopada 2021 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. .Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 8. Przyjęcie informacji o stanie środowiska w powiecie nowosolskim.
 9. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych i podległych placówek Nr 1, 2, 3 i 4 w Kożuchowie w 2021 roku.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski