XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 22 czerwca 2017 r. na godz. 12.00 XXXVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
  1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2016r. – numer druku – 0520/111/2017/R ( sprawozdanie- płyta CD).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego. numer druku – 0520/112/2017/R.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017 ( 2-R). numer druku – 0520/113/2017/R.
  6. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
  8. Sprawy różne. 
  9. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząy Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski