XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 05 listopada 2021 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1022F położonej na terenie gminy Kolsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 10. Przyjęcie informacji o działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w 2020 r. programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na lata 2018 – 2020.
 12. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu w 2020 roku Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Analiza oświadczeń majątkowych.
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski