XXXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Na piątkowej sesji Radni Powiatowi zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe nowosolskiego szpitala, sprawozdanie z działalności urzędu pracy oraz przyjęli program zapobiegania przestępczości.
Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. Szpital zamknął rok sprawozdawczy 2016 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie netto ponad 1,3 mln zł. Wszystkie analizowane wskaźniki rentowności wykazują wartość dodatnią, a wskaźniki płynności są na dość wysokim poziomie. Jest to dowód, że szpital posiada możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
Przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soi w 2016 r., z którego wynika, że pośrednictwo pracy przyjęło do realizacji 3566 ofert pracy, czyli o 852 oferty więcej niż w roku 2015. W ramach przyjętych w 2016 r ofert pracy wydano 5027 skierowań do pracy, również o 407 więcej niż w roku wcześniejszym. Wg informacji z PUP w ubiegłym roku we wszystkich gminach powiatu nowosolskiego odnotowano spadek bezrobocia. Ciekawie przedstawia się też sytuacja na linii pracownik-pracodawca. Powoli zauważa się rynek pracownika, o którego pracodawcy muszą zabiegać. Na koniec 2016 roku pośrednictwo pracy współpracowało z 247 pracodawcami więcej niż w 2015.
Informację z wykonania budżetu i realizacji zadań przedstawił również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W sumie, w ubiegłym roku wpłynęło tam 2020 wniosków i zawiadomień, co stanowiło 819 nowych spraw do załatwienia. PINB m.in. wydał 469 postanowień i decyzji, przeprowadził 102 kontroli obowiązkowych budów, orzekł 12 nakazów rozbiórki obiektów wybudowanych w warunkach samowoli budowlanej i znajdujących się w złym stanie technicznym oraz budowy prowadzonej niezgodnie z warunkami pozwolenia. Przeprowadził 38 postępowań mandatowych i nałożył grzywny na kwotę ponad 3,5 tys. zł.
Radni powiatowi przyjęli „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019.” Jego realizacja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Głównym koordynatorem działań jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Program zakłada zapobieganie m.in. zagrożeniom komunikacyjnym, powodziowym, przemocy w rodzinie i szkole, zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ma w tym pomóc współpraca WOPR i policji w utrzymaniu bezpieczeństwa na Odrze, zwiększenie ilości placów zabaw, boisk, ścieżek rowerowych, upowszechnianie odblaskowych oznakowań, współpraca ze Strażą Pożarną przy akcjach „Stop wypalaniu trwa” i „Czad i ogień – obudź czujność” oraz z Policją przy akcjach „Trzeźwy kierowca”, czy „Bezpieczna krajówka”, a także ze spółkami wodnymi w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych.

Rozpatrywana była też uchwała dot. skargi gminy Kolsko na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosolskiego po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Kolsko, Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie oraz PINB i opinii radcy prawnego postanowiła przekazać skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w części dot. nadzoru nad działaniami Powiatowego Inspektora, natomiast w zakresie postępowania dotyczącego wygaszenia decyzji pozwolenia na budowę skargę przekazano Staroście. Skarga dotyczyła wygaszania decyzji pozwolenia na budowę.
Starosta Nowosolski W. Wrześniak przedstawił Radnym stan realizowanego przez Powiat projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. W marcu tego roku wypłacono pierwsze transze na realizację działań projektowym partnerom, w sumie była to kwota 4 128 274,62 zł. Firma Profi Biznes Group otrzymała 1 755 343,63 zł, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – 383 871,91 zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – 242 475,00 zł, a Uniwersytet Zielonogórski – 39 750,00 zł. Została już przeprowadzona diagnoza potrzeb rozwojowych dla 700 uczniów/uczestników projektu, obecnie trwają indywidualne spotkania uczniów z doradcami zawodowymi. Do tej pory 400 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, cały czas odbywają się staże i kursy zawodowe.
Starosta zaprosił również Radnych na dożynki powiatowe, które w tym roku odbędą się 26 sierpnia br. w Nowym Miasteczku.
Podczas sesji była możliwość zapoznania się z planami przebudowy przejazdów kolejowych na ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja w Nowej Soli. Wiceprezydent Jacek Milewski oraz Beata Kulczycka – Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Nowa Sól przedstawili Zarządowi i Radnym prezentację ze wstępnymi zadaniami związanymi z przebudową oraz szacunkowymi kwotami.
Na zakończenie sesji Starosta i Wiceprezydent otrzymali od radnego Romualda Fedorczaka medal oraz dyplom za wsparcie i pomoc przy organizacji tegorocznego Biegu Do Pustego Grobu.