XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E   
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 28 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00 XXXV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli za 2016 rok. 
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2016r. 
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019”, – numer druku – 0520/104/2017/R. 
 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 10. Sprawy różne. 
 11. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski