XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz
w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 27 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 11. Przyjęcie informacji o działalności Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego.
 12. Informacja o aktualnej sytuacji zamykanych i rekultywowanych składowisk odpadów w Bobrownikach i Mirocinie Dolnym.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski