XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję w sposób zdalny (online) XXXIX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 17 grudnia 2021 r. godz. 14:00.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022 – z autopoprawką.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035 – z autopoprawką.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski