XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 31 marca 2017 r. na godz. 12.00 XXXIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII – Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Informacja o realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w roku 2016 (płyta CD). 
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w 2016 r. (płyta CD). 
 6. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz o planie remontów i modernizacji dróg na 2017 rok (płyta CD). 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/103/2017/R; 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – numer druku – 0520/93/2017/R; 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wyłączonej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/94/2017/R; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik mechanik- numer druku – 0520/95/2017/R; 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Nowej Soli – numer druku – 0520/96/2017/R; 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli  – numer druku – 0520/97/2017/R; 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Nowej Soli – numer druku – 0520/98/2017/R; 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/99/2017/R; 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli. – numer druku – 0520/100/2017/R; 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli, do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. – numer druku – 0520/101/2017/R; 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli – numer druku – 0520/102/2017/R; 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017. – numer druku – 0520/90/2017/R. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017- numer druku – 0520/92/2017/R; 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa tunelu zastępującego istniejący przejazd przez tory w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul. Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na od. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości”- numer druku – 0520/89/2017/R;  
 21. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 23. Sprawy różne. 
 24. Zamknięcie sesji.    
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski