XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz zdalnym) XXXIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 11 czerwca 2021 r. godz. 14:30. Tryb stacjonarny w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu za rok 2020 i debata.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2020 rok.
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski