XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 24 lutego 2017 r. na godz. 12.00 XXXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI – Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2017 – numer druku – 0520/86/2017/R; 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2017 – numer druku – 0520/88/2017/R; 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2017 – numer druku – 0520/87/2017/R; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku -0520/85/2017/R; 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd – numer druku – 0520/83/2017/R. 
 9. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 11. Sprawy różne. 
 12. Zamknięcie sesji. 
/-/Jarosław Suski
Przewodniczący Radu Powiatu