XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję w sposób zdalny, na dzień 26 marca 2021 r. na godz. 9:00 XXXI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 18. Przyjęcie „Informacji Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na temat oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiacie Nowosolskim w rok 2020”.
 19. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w 2020 roku”.
 20. Przyjęcie „Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o działalności w roku 2020 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego”.
 21. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski