XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 27 stycznia 2017 r. na godz. 12.00 XXX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2016 r. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd- numer druku – 0520/75/2017/R 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Nowosolskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli – numer druku – 0520/81/2017/R 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2017. 
 8. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2017 
 9. Przedstawienie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2017. 
 10. Informacje i sprawozdania dotyczące realizacji planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego za rok 2016: 
 11. Informacja o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2016. 
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 14. Sprawy różne 
 15. Zamknięcie sesji.
 
/-/Jarosław Suski
Przewodniczący Rady Powiatu