XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję w sposób zdalny, na dzień 26 lutego 2021 r. na godz. 9:00 XXX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego.
 6. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat przebiegu rekultywacji likwidowanych składowisk odpadów w powiecie nowosolskim.
 7. Przyjęcie informacji Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w 2020 roku wraz z planem remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2021 roku.
 8. Przyjęcie informacji o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w 2020 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosolskiego w 2020 roku.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski