XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 21 grudnia 2016 r. na godz. 11.00  XXVIII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką – numery druków – 0520/67/2016/R i 0520/67a/2016/R, (płyta CD); 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2017-2027 wraz z autopoprawką – numery druków – 0520/68/2016/R i 0520/68a/2016/R, (płyta CD); 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 (6-R) – numer druku – 0520/73/2016/R; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” – numer druku – 0520/74/2016/R; 
 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu. 
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 10. Sprawy różne. 
 11. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski