XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 2 grudnia 2016 r. na godz. 12.00 XXVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 – numer druku – 0520/70/2016/R;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2016-2027- numer druku – 0520/71/2016/R; 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” – numer druku – 0520/65/2016/R; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego – numer druku – 0520/72/2016/R;   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – numer druku – 0520/69/2016/R; 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2017- numer druku – 0520/66/2016/R/. 
 10. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.    
Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Jarosław Suski