XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 18 grudnia 2020 r. na godz. 11:00 XXVI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 – z autopoprawką.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035 – z autopoprawką.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby.
9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji oświatowych w ramach modernizacji szkół ponadpodstawowych w powiecie nowosolskim.
10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski