XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 27 listopada 2020 r. na godz. 9:00 XXV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w hali sportowej CKZiU “ELEKTRYK” w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
10. Informacja na temat stanu ochrony środowiska w Powiecie Nowosolskim.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
12. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 oraz informacja o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
13. Analiza oświadczeń majątkowych.
14. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski