XXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję, w sposób zdalny, na dzień 23 lutego 2021 r. na godz. 15:00 XXIX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli.
  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski