XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 25 września 2020 r. na godz. 9:00 XXIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski

Porządek obrad:

1.Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
4.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
6.Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosolskiego za I półrocze 2020 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU w Nowej Soli” oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej CAS”.
10.Przyjęcie informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
11.Zapoznanie się ze „Sprawozdaniami Państwowych Gospodarstw Wodnych, Wód Polskich – Nowa Sól, Wschowa, Głogów oraz Zielona Góra z działań podejmowanych na terenie powiatów, które znajdują się na terenie podległym Nadzorom Wodnym”.
12.Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14.Sprawy różne.
 Zamknięcie posiedzenia.