XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o 17 § ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego, zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w dniu 28 sierpnia 2020 r. na godz. 09:00, w hali sportowej CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 61.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym. [ NR DRUKU 0520/158/2020]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich.[ NR DRUKU 0520/159/2020]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.[ NR DRUKU 0520/160/2020]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.[ NR DRUKU 0520/161/2020]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.[ NR DRUKU 0520/162/2020]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.[ NR DRUKU 0520/163/2020]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.[ NR DRUKU 0520/164/2020]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.[ NR DRUKU 0520/165/2020]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.[ NR DRUKU 0520/166/2020]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego.[ NR DRUKU 0520/167/2020]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego.[ NR DRUKU 0520/168/2020]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli”, oraz uporządkowania na potrzeby inwestycji sieci dróg.[ NR DRUKU 0520/169/2020]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól.[ NR DRUKU 0520/170/2020]
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.[ NR DRUKU 0520/171/2020]
 18. Odwołanie Starosty Nowosolskiego
  a) przedstawienie wniosku radnych o odwołaniu Starosty Nowosolskiego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku radnych odwołanie Starosty Nowosolskiego,
  c) dyskusja,
  d) wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego,
  e)ustalenie regulaminu głosowania,
  f) głosowanie i ogłoszenie jego wyników,
  g) Uchwała w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Nowosolskiego.[ NR DRUKU 0520/172/2020]
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Sprawy Różne.
 22. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski