XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 24 czerwca 2016r. na godz. 8.00 XXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2015r. – numer druku – 0520/38/2016/R (sprawozdanie – płyta CD);
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2015r. – numer druku – 0520/39/2016/R;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 (3-R) – numer druku – 0520/37/2016/R;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 – numer druku – 0520/36/2016/R;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/35/2016/R (sprawozdanie – płyta CD);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży – numer druku – 0520/40/2016/R;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – numer druku – 0520/41/2016/R;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/42/2016/R.
 12. Informacja o działalności Pełnomocnika Starosty ds. współpracy i kontaktów z przedsiębiorcami (płyta  CD).
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski