XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 26 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 XXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Apelu Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie rekultywacji wysypiska odpadów w Bobrownikach.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu za rok 2019 i debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski