XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. na godz. 9:00 XXI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w hali sportowej CKZiU “ELEKTRYK” w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 61.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Nowej Soli i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Nowej Soli i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
 13. Informacja o dofinansowaniu Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego w roku budżetowym 2019.
 14. Informacja z wykonania budżetu i realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli, w 2019 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie w 2019 roku.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2019 roku.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski