XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E 
 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 kwietnia 2016 r. na godz. 8.00 XX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0250/31/2016/R. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Ślęczki na czynności Starosty Nowosolskiego w sprawie administracyjnej Małgorzaty Ślęczki – numer druku – 0520/29/2016/R. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Weroniki Korotyszewskiej – Sierżant dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli – numer druku – 0520/28/2016/R. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 (2-R) – numer druku – 0520/27/2016/R. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 – numer druku – 0520/26/2016/R (załącznik – płyta CD). 
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli za rok 2015 (płyta CD). 
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej (płyta CD). 
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”. 
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 14. Sprawy różne. 
 15. Zamknięcie sesji.                                                                                                  
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski