XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 09 kwietnia 2020 r. na godz. 16:30 XX Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w hali sportowej CKZiU “ELEKTRYK” w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 61.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Przyjęcie informacji Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosolskiego w roku 2019.
 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o działaniach jednostki w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o działalności w roku 2019 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. /NR DRUKU 0520/141/2020/
 9. Podjęcie uchwały o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego oraz Miasta Zielonej Góry. /NR DRUKU 0520/142/2020/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020 – 2025. /NR DRUKU 0520/143/2020/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosolskiego na lata 202-2023”. /NR DRUKU 0520/144/2020/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. /NR DRUKU 0520/145/2020/
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski