XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 28 lutego 2020 r. na godz. 8:00 XVIII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz /pok. 216, II piętro/. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, w użytkowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Przyjęcie informacji o działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SubBus sp. z o.o. w roku 2019 /w zakresie wykorzystania cyklicznego wkładu finansowego Powiatu Nowosolskiego/.
 15. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku oraz o planie remontów i modernizacji dróg na 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski