XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

   Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 1 lutego 2016 r. na godz. 19.00 XVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. Porządek obrad:
 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2015r. oraz z XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2015r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze przetargu nieograniczonego – numer druku -0520/2/2016/R (nieruchomość przy ul. Szkolnej)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze przetargu nieograniczonego – numer druku -0520/3/2016/R (nieruchomość przy ul. Witosa)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Nowosolskiego – numer druku -0520/1/2016/R
 8. Informacja o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
       /-/ Jarosław Suski