XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 20 grudnia 2019 r. na godz. 8:00 XVI Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz /pok. 216, II piętro/. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2020 – z autopoprawką.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020 – 2033 – z autopoprawką.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.  
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski