XVI – Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 5 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 grudnia 2015 r. na godz. 11.00 XVI – Nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XVI – Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom – numer druku – 0520/77/2015/R;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli – numer druku – 0520/78/2015/R;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia szkół i placówki z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/79/2015/R;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – numer druku – 0520/80/2015/R;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – numer druku – 0520/81/2015/R;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Nitki i Spożywczak” w Nowej Soli – numer druku – 0520/82/2015/R;
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski