XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję
na dzień 22 grudnia 2015 r. na godz. 9.00 XV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 listopada 2015r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 wraz z autopoprawką – numer druku – 0520/75/2015/R; (autopoprawka – płyta CD)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2016-2027 wraz z autopoprawką – numer druku – 0520/76/2015/R; (autopoprawka – płyta CD)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2015 (8-R) – numer druku – 0520/83/2015/R
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Kożuchów, Gminą Nowa Sól, Gminą Otyń, Gminą Siedlisko, Gminą Kolsko na rzecz realizacji wspólnych projektówz Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego realizowanych w formule Kontraktu Lubuskiego – numer druku – 0520/90/2015/R;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – numer druku – 0520/84/2015/R;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego nr X/56/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 – 2025 – numer druku – 0520/86/2015/R;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego– numer druku – 0520/87/2015/R. (płyta CD)
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

         (-) Jarosław Suski