XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

 Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję
na dzień 29 listopada 2019 r. na godz. 9:00 XV Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz /pok. 216, II piętro/. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
 4. Przerwa.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowej Rady Seniorów.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.
 8. Informacja o stanie realizacji inwestycji oświatowych w ramach modernizacji szkół ponadpodstawowych w powiecie nowosolskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w zakresie uporządkowania sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. [NR DRUKU 0520/108/2019]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto. [NR DRUKU 0520/109/2019]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. [NR DRUKU 0520/110/2019]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego w prawo własności. [NR DRUKU 0520/111/2019]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020. [NR DRUKU 0520/112/2019]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. [NR DRUKU 0520/113/2019]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019. [NR DRUKU 0520/114/2019]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. [NR DRUKU 0520/115/2019]
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.  
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski