XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 24 czerwca 2022 r. godz. 12:00. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2021 roku.
 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu i realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli w 2021 roku.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski