XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 30 maja 2022 r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.    
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowosolskiego za rok 2021 i debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski