XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Punkty omawiane na piątkowej (25 maja br.) sesji Rady Powiatu Nowosolskiego dotyczyły przede wszystkim sprawozdań i informacji z realizacji zadań wykonanych w 2017 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono też realizację „Programu współpracy Powiatu nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Nowosolskiego. W skład komisji weszli: P. Ficner, J. Suski, G. Zwarycz, M. Olejniczak, H. Dunas, I. Brzozowska, T. Kaczmarek, A. Ziarek.
Starosta W. Wrześniak zwrócił uwagę na podjęte w ostatnim czasie przez Zarząd Powiatu działania.
– Podpisaliśmy umowę z Nadleśnictwem Nowa Sól w sprawie realizacji drogi powiatowej Książ Śląski – Czasław – mówił podczas sesji Starosta. – We współpracy jeszcze z gminą Kożuchów uda się zakończyć inwestycję, w ramach której cały odcinek drogi zostanie wyremontowany, w sumie ok. 1200 m.
Podpisano również porozumienie partnerskie o współpracy na rzecz ekonomii społecznej w Powiecie Nowosolskim. Porozumienie zawarte z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum prowadzącą wraz z partnerami Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma doprowadzić m.in. do pobudzania aktywności młodzieży do rozwoju osobistego oraz zawodowego, wspierania rozwoju spółdzielni uczniowskich, udzielania wsparcia merytorycznego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej.
– Kontynuujemy też działania płacowe w jednostkach Starostwa, które zajmują się sprawami społecznymi – dodał W. Wrześniak. – Pozwoli to na utrzymanie stabilności zatrudnienia.
– Środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie powiatu – tłumaczyła radnym Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu G. Radziszewska.
– Cieszę się z tej decyzji o podwyżkach, dziękujemy za to, te podwyżki na pewno przełożą się na poziom usług – skomentował radny H. Dunas. – Chciałbym zwrócić również uwagę na pracę Powiatowego Urzędu Pracy, która jest trudna i ciężka. Tam też warto podnieść wynagrodzenie.