XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 30 września 2022 r., na godz. 07:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosolskiego za I półrocze 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom oświatowym jednostek Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego.
 9. Przyjęcie informacji o działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 10. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie w 2021 roku.
 11. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020 – 2023 za okres 2020 – 2021 r.”
 12. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w roku 2021.
 13. Przyjęcie „Raportu z realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim 2021 r. za I półrocze 2022 r.”
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski