XLIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 25 marca 2022 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.    
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej.
 10. Przyjęcie informacji Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosolskiego.
 11. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o działaniach jednostki w roku 2021.
 12. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o działalności w roku 2021 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski