XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 28 stycznia 2022 r. godz. 09:00 w sposób zdalny (w formie wideokonferencji). 
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII, XL i XLI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowosolski prowadzenia zadania publicznego w zakresie budowy dróg.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym ODRA”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 11. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2022.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski