XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 25 lutego 2022 r. godz. 09:00 w sposób zdalny (w formie wideokonferencji).
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad: 
 
 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie planu remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2022 roku wraz z informacją o zadaniach zrealizowanych w 2021 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji Powiatu Nowosolskiego w roku 2021.
 5. Informacja w/s hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli.
 6. Informacja w/s rekultywacji składowisk odpadów w Mirocinie Dolnym i Bobrownikach.
 7. Podjęci uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /PZD/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /PUP/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /DPS/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /COPOW/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego numer 3 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli, wraz z udziałem z zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego numer 4 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli, wraz z udziałem z zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2021 rok.
 19. Informacja o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2021.
 20. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosolskiego w 2021r.
 21. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2022.
 22. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie posiedzenia
   
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski