XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 27 listopada 2015 r. na godz. 12.00 XIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2015 – numer druku – 0520/73/2015/R.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” – numer druku – 0520/74/2015/R.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu.

7.      Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

         /-/ Jarosław Suski